Menü
Top

A DR. KAHÁN ÉVA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. július 4. napjától visszavonásig érvényes.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő: Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány” vagy „Adatkezelő”)
Székhely: Magyarország, 1133 Budapest, Garam utca 9.
Postai cím: Magyarország, 1133 Budapest, Garam utca 9.
E-mail cím: info@evakahanfoundation.org
Telefon: +36 (1) 920 1197
Honlap: evakahanfoundation.org

II. AZ ADATKEZELÉSEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen adatkezelési tájékoztató tárgyát képező adatkezelésekre vonatkozó hatályos jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „EU Általános Adatvédelmi Rendelet”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

III. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJAI, JOGALAPJAI, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSEK IDŐTARTAMA, A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

A pályázatokra, ösztöndíj programokra jelentkezők pályázati anyagában, önéletrajzában szereplő személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja: A meghirdetett / közzétett ajánlatokra tekintettel Alapítványunkhoz beérkezett pályázatokat, önéletrajzokat, illetve további pályázati anyagokat csak és kizárólagosan abból a célból kezeljük, hogy döntést hozzunk a jelentkező / pályázó támogatásra alkalmasságának tárgyában. Ennek megfelelően, a jelentkező / pályázó által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak és kizárólagosan a jelentkezés / pályázat elbírálása alatt, illetve legkésőbb a jelentkezés / pályázat végleges elbírálásáig áll módunkban megtekinteni.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Alapítványunkhoz beérkező pályázatok, önéletrajzok, illetve további pályázati anyagok vonatkozásában a jelentkező / pályázó hozzájárulása, azaz akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a jelentkező / pályázó jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok jelen pont szerinti adatkezelési célból történő kezeléséhez.

Jogszabályi rendelkezés: EU Általános Adatvédelmi Rendelet / 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Hozzájárulás tartalma, jelentése: a jelentkező / pályázó pályázata, önéletrajza, illetve további pályázati anyaga Alapítványunk részére elektronikus úton történő megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy azok a pályázati folyamat végleges lezárásáig megismerhetőek legyenek.

Felhívjuk szíves figyelmét továbbá, hogy fényképes pályázati anyaga beküldésével Ön hozzájárulását adja képmása Alapítványunk által történő, a jelen pont szerinti adatkezelési célból történő felhasználásához a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdésével összhangban.

A jelentkező / pályázó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles személyes adatait Alapítványunk részére megadni, azonban az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelentkezését / pályázatát nem tudjuk figyelembe venni / (érdemben) elbírálni, illetve az eredményről Önt értesíteni.

A kezelt személyes adatok köre

 • a jelentkező / pályázó teljes neve
 • a jelentkező / pályázó e-mail címe
 • a jelentkező / pályázó által az Alapítvány kérésére jogszerűen rendelkezésre bocsátott további személyes adatok
 • a jelentkező / pályázó által önkéntesen rendelkezésre bocsátott további személyes adatok

Az adatkezelés időtartama

 • a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelésre jogosultak köre

 • Az Alapítvány munkatársai, akik részt vesznek a jelentkezés/pályázat elbírálásának folyamatában

A jelentkezőket / pályázókat ezúton tájékoztatjuk, hogy a pályázat elbírálás folyamata kiterjed arra is, hogy az Adatkezelő megtekinti a jelentkező / pályázó közösségi oldalán létrehozott, bárki számára nyilvános információit. Alapítványunk tudomásul veszi, továbbá maximálisan figyelemmel van arra, hogy csak azok az információk ismerhetőek meg ilyen módon, amelyek lényegesek a pályázattal kapcsolatban.

Alapítványunk felhívja arra a jelentkező / pályázó figyelmét, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a jelentkező / pályázó nevét tartalmazza. A jelentkező / pályázó szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

A jelentkező / pályázó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a jelentkező / pályázó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Alapítvány nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja a jogszabály által lehetővé tett legteljesebb mértékben.

Alapítványunk a beérkező pályázatokat, önéletrajzokat, illetve további pályázati anyagokat – törvényben meghatározott esetek (pl.: bíróság, rendőrség, ügyészség) kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott pályázatok, önéletrajzok, illetve további pályázati anyagok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is csak és kizárólagosan az érintett jelentkező / pályázó számára nyújt.

Alapítványunk a jelentkező / pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat sem más európai uniós / európai gazdasági térségi tagállamba, sem harmadik államba, illetve nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

IV. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Alapítványunk adatfeldolgozót (pl. könyvelő cég, IT tanácsadó, jogi szolgáltatást nyújtó szeolgáltató stb.) az adott helyzettől függően, eseti jelleggel vesz igénybe, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet.

V. A SZEMÉLYES ADATOKON VÉGZETT ADATKEZELÉSI MŰVELETEK RÖVID LEÍRÁSA, KAPCSOLÓDÓ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Alapítványunk a személyes adatokat tartalmazó elektronikus formátumban rendelkezésre álló dokumentumokat az Alapítvány székhelyén található számítógép(ek)en tárolja. A meghatározott időtartam elteltét, illetve a hozzájárulás visszavonását követően az elektronikus formátumban rendelkezésre álló személyes adatokat véglegesen töröljük számítógépünkről (számítógépeinkről), a papíralapú dokumentációt pedig megsemmisítjük és selejtezzük olyan módon, hogy azok helyreállítása a továbbiakban – a jelen tudásunk szerint – ne legyen lehetséges. Alapítványunk nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, továbbá profilalkotást sem végez a rendelkezésére bocsátott személyes adatok felhasználásával.

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

a) A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Alapítványunktól arról, hogy:

 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • milyen forrásból;
 • mennyi ideig kezeljük;
 • továbbá, hogy Alapítványunk kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Alapítványunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Alapítványunk az érintett kérelmét legfeljebb egy (1) hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

b) A helyesbítéshez való jog
Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Alapítványunk módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Alapítványunk a kérelmet legfeljebb egy (1) hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

c) A törléshez való jog
Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Alapítványunktól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet Alapítványunk abban az esetben utasítja el, ha Alapítványunkat például valamely jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincsen ilyen kötelezettség, akkor Alapítványunk a kérelmet legfeljebb egy (1) hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatkezelést az Alapítványunk korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatkezelés korlátozását.

Az adatkezelés korlátozását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait Alapítványunk jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatait Alapítványunk ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Alapítványunk tovább tárolja a személyes adatokat is tartalmazó dokumentációt (például egy önéletrajzot), ezt követően törli az adatokat.

e) A tiltakozáshoz való jog
Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha ehhez az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltak szerint joga van. Ebben az esetben Alapítványunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f) Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül jelezheti, hogy élni kíván adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben annak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételei maradéktalanul fennállnak.

g) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának joga
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érinttet jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt előírásokat (ld. a VII. fejezet c) pontjának rendelkezéseit).

h) Kártérítéshez való jog és sérelemdíj
Minden olyan érintett, aki az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől kártérítésre jogosult (ld. a VII. fejezet b) pontjának rendelkezéseit).

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

a) Vitarendezés kezdeményezése Alapítványunknál
Alapítványunk azt javasolja, hogy amennyiben az érintett álláspontja szerint személyes adatait jogszabálysértő módon / visszaélésszerűen kezeljük, első körben forduljon közvetlenül hozzánk a fenti I. fejezetben megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül. Alapítványunk mélyen elkötelezett a személyes adatok védelme és az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényesülésének biztosítása mellett, így mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfogalmazott kérdéseit / aggályait / észrevételeit megnyugtató módon és a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy (1) hónapon belül érdemben megválaszoljuk.

b) Bírósághoz fordulás joga
Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az EU Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogait.

Az érintett dönthet úgy, hogy a polgári pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

c) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • hivatalos elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • postai elérhetőség: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefonszám: +36 (1) 391 1400
 • fax: +36 (1) 391 1410
 • cím: Magyarország, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • honlap: www.naih.hu

Alapítványunk fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót, indokolás nélkül, bármikor egyoldalúan módosíthassa. A jelen adatkezelési tájékoztató Alapítványunk által történő módosítása esetén erről megfelelő módon tájékoztatjuk az érintetteket, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban.

Fel